Fastetiden

Vi er i fastetiden i kirkeåret. Dette er en av tidene i kirkeåret som den lutherske kirken kan sies ikke å ta spesielt på alvor, men som overholdes nøye i andre kristne kirker, såsom den romersk-katolske og de ortodokse kirkene, i samsvar med tradisjoner som går helt tilbake til oldkirken- ja, faktisk tilbake til jødedommen, om enn med en annen betydning for kristne enn for jødene- men verdt å huske at de første kristne var jøder.

Faste forekommer i mange religioner og er altså ikke i seg selv noe spesifikt kristent- annet enn i selve fortolkningen av skikken med å avstå fra bestemte typer mat i bestemte perioder. I utgangspunktet var det obligatorisk å faste i forkant av julenatts-påskenatts-og pinsenattens gudstjenester. Fasten uttrykte den troendes konsentrasjon om det åndelige, om den enkelte høytids spesifikke budskap om hva Gud har gjort for oss gjennom Kristus. Etterhvert som kirkeåret ble utviklet, bli obligatorisk faste også knyttet til de spesifikke dagene som skjærtorsdag- langfredag var svært tidlig en dag for obligatorisk faste. 

Frivillig faste kunne skje i løpet av uka- fortrinnsvis på de dagene jøene ikke fastet= fasting på andre dager skulle markere at kristen tro var noe annet enn jødenes tro.

Fasten som en sammmenhengende periode i fortkant av påsken var en konsekvens av utviklingen av et mer detaljert kirkeår der kirkeårets tider og dager ble mer spesifikt knyttet til hendelser i Jesu liv og død. Begrunnelsen ble henvisningen til at Jesus fastet 40 dager i ørkenen og motstod fristelser.

Derfor har fasten to hovedperspektiver for kristne: etterfølgelse av Jesus i kampen mot fristelser (første halvdel av fastetida) og konsentrasjon mer og mer mot Jesu forestående lidelse og død.

Den lutherske kirken har et "svakt" forhold til det fasten i utgangspunktet dreide seg om= løsrivelse fra det sanselige, jordiske og materielle og sterkere konsentrasjon om det åndelige, om selve Jesu liv og gjerning. Det er ingen tilfeldighet at fastens farge er fiolett= angerens og botens farge- for menneskenes synd/jutilstrekkelighet etc er bakgrunnen for Jesu lidelse og død. Ikke noe vi liker å høre om- men som kirken likevel burde våge å ta opp- nettopp i lys av Jesu forsoningsgjerning.

Om kirkeåret

Kirkeåret kan sies å ha sin bakgrunn i flere elementer: i søndagen som var den faste gudstjenestedagen, og i det som ble de store høytidene: jul, påske og pinse. Det tok svært lang tid før man fikk et systematisert og sammenhengende kirkeår.

Søndagen var opprinnelig den første dag i uka- og det var på den første dag i uka kvinnene kom til den tomme graven. Som Herrens oppstandelsesdag feires derfor hver søndag med gudstjeneste. Opprinnelig var det såkalt "lectio continua" - det bibelske skriftet man begynte å lese fra en søndag, fortsatte man å lese fra neste søndag/neste gudstjeneste.

Julenatt, påskenatt og pinseaften leste man tekstene knyttet til de spesifikke hendelser høytidene markerte. Etterhvert førte disse forhold til den såkalte "perikopeinndelingen" som kom til i stor grad å fortrenge "lectio continua" - man leste utvalgte avsnitt fra flere steder i de bibelske skrifter.

De store høytidene ble opprinnelig markert ved midnattsmesser- men fikk etterhvert sin "oktav," dvs. en spesiell gudstjeneste på den åttende dagen som markerte at de respektive høytider var over.

Etterhvert kom flere begivenheter i Jesu liv til å bli markert gjennom kirkeåret - man fikk f.eks. Skjærtorsdag og Langfredag med egne gudstjenester som fokuserte de dagenes begivenheter i Jesu liv.  Julen ble opprinnelig feiret 6.januar, og da var det IKKE Jesu fødsel som sådan som stod i sentrum, men hans guddommelige opprinnelse. Følgelig leste man gjerne fortellingen om Jesu dåp og ikke fortellingen om Jesu fødsel fra Lukasevangeliet. Seinere ble julen flyttet til 25.desember, og andre tekster kom til å bli fokusert, som prologen i Johannesevangeliet (fast prekentekst hos oss 1.juledag) og Luk.2.1-14(20).  Kristi himmelfartsdag kom etterhvert til, med markering av Jesu tilbakevending til Gud og Kristus som Herre.

Etterhvert utviklet man en lengre forberedelsestid i forkant av jul og påske, henholdsvis advent og fastetid.  Det var skikk å faste kvelden i forkant av midnattsmessene på de store høytidene -og det kom til å bli skikk også å faste i forkant av skjærtorsdag og langfredag. En frivillig faste kunne for øvrig gjennomføres på ukedagene onsdag og fredag. Poenget med fasten var religiøst: man skulle frifgjøre seg fra bindinger til det materielle og fysiske og konsentrere seg om de åndelige "ting." I utformingen av fastetiden før påske kom utgangspunktet til å bli Jesu faste i 40 dager før hans offentlige virke. Men østkirken og vestkirken beregnet fastetiden forskjellig, for østkirken tok ikke lørdag og søndag med i fastetiden, mens vestkirken inkluderte lørdagen.

Kirkeåret ble utviklet gjennom en lang og komplisert prosess som det neppe er full klarhet over enda når det gjelder den detaljerte utvikling. I vest ble dette ytterligere komplisert ved reformasjonen. Kirkeåret hadde fått en rekke helgendager og helgenfester og andre kirkelige fester, og mye av dette ble fjernet ved reformasjonen - og seinere både gjeninnført, fjernet og flyttet på.