Treenighetstiden

Vi er nå midt i "treenighetstiden" i kirkeåret - og i det som ofte kalles for "arbeidshalvåret." Det siste uttrykket henviser til at nå er man ferdig med de store kirkefestene jul, påske og pinse, og nå vil det ofte være fokus på kristnes liv i verden og forskjellige aspekter ved trroen i de bibeltekstene som brukes i gudstjenestene i denne delen av kirkeåret.

Ordet "treenighet" ("trefoldighet" sa man tidligere) er en henvisning til noe av det kanskje vanskeligste å forklare logisk, rasjonelt i  kristen teologi. Det handler om forsøkene på å forstå og definere forholdet mellom Gud Fader, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd og forholdet til det helt grunnleggende at vi tror på EN Gud. Om den nærmere forståelsrn av dette kranglet teologer i øst og vest i flere hundre år, ofte blandet opp med kirkepolitikk, forskjellig bruk av ord og uttrykk med ditto gjensidige misforståelser. Det sier jo noe at på ett tidspunkt ble det sterk strid om et gresk ord med eller uten bokstaven i- for betydningen av ordet var noe forskjellig avhengig av i eller ikke! Og det fikk igjen virkning på forholdet mellom Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Henvisning til treenigheten finner vi i de tre bønneslagene som følger etter siste ringing inn til gudstjeneste, ofte i inngangsordene, i ordene ved dåpen "Jeg døper deg i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn," i det 3 ganger "Kyrie eleison," for bare å nevne noe. Treenighetstidens liturgiske farge er grønn, fargen som står for vekst og modning (som kristen) jfr. gresset- og er den mest nøytrale av de liturgiske fargene.

 

Om kirkeåret

Kirkeåret kan sies å ha sin bakgrunn i flere elementer: i søndagen som var den faste gudstjenestedagen, og i det som ble de store høytidene: jul, påske og pinse. Det tok svært lang tid før man fikk et systematisert og sammenhengende kirkeår.

Søndagen var opprinnelig den første dag i uka- og det var på den første dag i uka kvinnene kom til den tomme graven. Som Herrens oppstandelsesdag feires derfor hver søndag med gudstjeneste. Opprinnelig var det såkalt "lectio continua" - det bibelske skriftet man begynte å lese fra en søndag, fortsatte man å lese fra neste søndag/neste gudstjeneste.

Julenatt, påskenatt og pinseaften leste man tekstene knyttet til de spesifikke hendelser høytidene markerte. Etterhvert førte disse forhold til den såkalte "perikopeinndelingen" som kom til i stor grad å fortrenge "lectio continua" - man leste utvalgte avsnitt fra flere steder i de bibelske skrifter.

De store høytidene ble opprinnelig markert ved midnattsmesser- men fikk etterhvert sin "oktav," dvs. en spesiell gudstjeneste på den åttende dagen som markerte at de respektive høytider var over.

Etterhvert kom flere begivenheter i Jesu liv til å bli markert gjennom kirkeåret - man fikk f.eks. Skjærtorsdag og Langfredag med egne gudstjenester som fokuserte de dagenes begivenheter i Jesu liv.  Julen ble opprinnelig feiret 6.januar, og da var det IKKE Jesu fødsel som sådan som stod i sentrum, men hans guddommelige opprinnelse. Følgelig leste man gjerne fortellingen om Jesu dåp og ikke fortellingen om Jesu fødsel fra Lukasevangeliet. Seinere ble julen flyttet til 25.desember, og andre tekster kom til å bli fokusert, som prologen i Johannesevangeliet (fast prekentekst hos oss 1.juledag) og Luk.2.1-14(20).  Kristi himmelfartsdag kom etterhvert til, med markering av Jesu tilbakevending til Gud og Kristus som Herre.

Etterhvert utviklet man en lengre forberedelsestid i forkant av jul og påske, henholdsvis advent og fastetid.  Det var skikk å faste kvelden i forkant av midnattsmessene på de store høytidene -og det kom til å bli skikk også å faste i forkant av skjærtorsdag og langfredag. En frivillig faste kunne for øvrig gjennomføres på ukedagene onsdag og fredag. Poenget med fasten var religiøst: man skulle frifgjøre seg fra bindinger til det materielle og fysiske og konsentrere seg om de åndelige "ting." I utformingen av fastetiden før påske kom utgangspunktet til å bli Jesu faste i 40 dager før hans offentlige virke. Men østkirken og vestkirken beregnet fastetiden forskjellig, for østkirken tok ikke lørdag og søndag med i fastetiden, mens vestkirken inkluderte lørdagen.

Kirkeåret ble utviklet gjennom en lang og komplisert prosess som det neppe er full klarhet over enda når det gjelder den detaljerte utvikling. I vest ble dette ytterligere komplisert ved reformasjonen. Kirkeåret hadde fått en rekke helgendager og helgenfester og andre kirkelige fester, og mye av dette ble fjernet ved reformasjonen - og seinere både gjeninnført, fjernet og flyttet på.