Litt nytt fra besøkstjenesten

Menighetens besøkstjeneste fortsetter som før uavhengig av presteskifte. Besøkstjenesten ligger ikke under prestens ansvarsområde. Den ligger inn under soknerådets ansvarsområder. Den videreføres som tidligere med de samme flinke besøkere. Henvendelser ang noen som ønsker  besøk, foretas derfor som tidligere til Kari prest som fremdeles leder besøkstjenesten, ikke i egenskap av prest, men i egenskap av frivilig arbeider i menigheten.

Om diakoni

Ordet "diakoni" betyr "tjeneste."  Det omfatter virksomhet som går på omsorg for medmennesker. I vår tid - og ifølge bispedømmets diakoniplan, omfatter det arbeid for rettferdighet, arbeid for å bevare miljøet, internasjonal solidaritet og diverse former for omsorgsarbeid i nærmiljøet. Den lokale menighet skal ha en plan for det diakonale arbeidet i samsvar med bispedømmets overordnede plan. Det har Alvdal. Alvdal har blitt registrert som "grønn menighet;" det betyr at man har oppfylt en del kriterier for miljømessige tiltak og har mål om å oppfylle flere.

Av konkrete tiltak i nærmiljøet bør besøkstjenesten omtales spesielt. Den har eksistert sammenhengende siden 1983/4. Deltakerne besøker personer som ønsker det; besøkerne underskriver taushetserklæring og gjør avtaler med dem de besøker om forskjellige aspekter ved besøkene. Tjenesten samarbeider med hjemmetjenesten= de henvender seg til besøkstjenesten når noen har behov for besøk. Besøkerne samles til ett møte i kvartalet, ofte med en invitert fagperson til å innlede om et relevant tema. Besøkerne arrangerer også et årlig sosialt samvær både for de besøkte og eldre som kan være interessert i det.

Det diakonale arbeidet omfatter møte med nye landsmenn, og vi har hatt noen gode møter/treff med dem og også en skoledag med dem med informasjon om forholdet mellom staten/de lovgivende myndigheter og religion/religiøse institusjoner.

Som følge av diakoniutvalgets beslutning, godkjent av soknerådet, har mange konfirmantkull fått sine refleksvester som forebyggende trafikksikkerhetstiltak.

Ofringer til internasjonale og nasjonale hjelpeorganisasjoner hører også med under menighetens diakonale tiltak