Soknerådsvalget 2019, jfr. forsida.

Kirkemøtet har bestemt at det fra og med dette valget skal det være to forhåndsstemmemottagere til stede når stemmen avleveres. Du jan derfor risikere å måtte vente noe for å få avlevert din forhåndsstemme.

Det er mulig å få sjekket om man står i det kirkelige manntallet ved å komme på kirkekontoret merllom 10.august og 2.september.

Hvem har stemmerett? Du må være medlem av DNK.  Du må fylle 15 år i løpet av valgåret eller være over 15 år. Du må være folkeregisterført som bosatt i Alvdal kommune.

Nominasjonskomiteens liste:

1. Vidar Steigen f.1953

2. Anette Friis Pedersen, f. 1968

3. Eva Tronsli, f. 1955

4. Georg Korban, f.1947

5. Aase Trønnes, f. 1953

6. Maria Wilhelmina Eggen, f. 1957

7. Øyvind Randen, f. 1969

8. Marit Sonja Holmen, f. 1968

9. Inger Anne Follmoen Rønningen, f. 1958

10. Oddny Åsheim, f. 1960

11. Unni Thoresen Bjørn, f. 1961

12. May Kristin Holøien, f. 1959

13. Gunn Beate Dahlen, f. 1952

14. Anne Marie Dalen, f. 1962

15. Anita Nerli, f.1968

16. Jane Gjermunds Thorshaug, f.1969

17. Liv Margrete Sølna, f. 1966

Alvdal Kirkelige Fellesråd

Alvdal kirkelige fellesråd har det overordnede ansvar for kirkebygg, forvaltning av kirkegård, den lokale kirkes økonomi. I Alvdal er det bare ett sokn, og det betyr at fellesråd og sokneråd i praksis er sammenfallenede= består av de samme personene.  Valg til Fellesråd og Sokneråd skjer hvert 4. år. Rådet har 8 faste medlemmer, 5 vararepresentanter, samt at soknepresten er fast medlem.

Alvdal Sokneråd

Alvdal Sokneråd har ansvar for menighetslivet i Alvdal, sammen med soknepresten. F.eks. har de det overordnede formelle ansvar for trosopplæringstiltak, antall forordnede gudstjenester og hvilke typer liturgier; arrangementer i menigheten m.m.  Se for øvrig om Alvdal Kirkelige Fellesråd. Soknerådet utgir menighetsbladet med 4 nr. i året, utarbeider planer for forskjellige områder av menighetens aktiviteter - f.eks. plan for diakoni, konfirmantundervisning, trosopp-læring m.m.

Alvdal kirkes gudstjenesteutvalg

To tidligere og ett nåværende medlem: f.v. Ingebrigt Heggem, Toralf Grøtting og May Synnøve Åvik

Gudstjenesteutvalget utarbeider forslag til/eventuelle endringer i kirkens liturgier og utarbeider forslag om dette til soknerådet; likeså når det gjelder liturgisk musikk. De er delegert myndighet til å innvilge offerformål i kirkens gudstjenester og hvilke gudstjenester ofringer/kollekt skal foregå. Utvalget består for tiden av kantor (fast), sokneprest (fast), en representant for soknerådet og to representanter for menigheten. Møtene holdes etter behov.

Alvdal menighets diakoniutvalg

Diakoni betyr "tjeneste" og et diakoniutvalg skal utarbeide forslag til omsorgstiltak for mennesker som trenger det, løfte fram saker og tiltak knyttet til rettferdig fordeling, fattigdomsbekjempelse og miljøspørsmål og altså også ha en internasjonal dimensjon. Utvalget kan selv stå for arrangementer eller tiltak knyttet til omsorgsarbeid eller integreringsarbeid - for å nevne noe. Utvalget står ansvarlig overfor soknerådet og legger fram forslag til plan for virksomheten til soknerådet. Utvalget består av sokneprest, en representant for soknerådet og så mange frivillige personer som man finner tjenlig.

Trosopplæringsutvalget/dåpsutvalget

Alvdal menighets trosopplæringsutvalg (OU) består av representant(er) for soknerådet, representanter for foreldre med små barn og soknepresten. Trosopplærer i prostiet (når vi har det) tiltrer når det er aktuelt.

Utvalget har ansvar for og tar initiativet til kirkelige tilbud for barn fra 0 år til konfirmasjonsalder, som f.eks. "Lys Våken." Utvalget utarbeider planer for virksomheten i samsvar med de retningslinjer de kirkelige myndigheter gir.

Litt om utviklingen av det lokale kirkestyret

Lov om menighetsråd (sokneråd) kom i 1920, og det første soknerådet i Alvdal ble valgt 1.1.1922. Det avløste Lille-Elvedalens Kirketilsyn. I Lov om kirker og kirkegårder var det bestemt at det i vert sokn på landet skulle være et kirketilsyn bestående av soknepresten, et formannskapsmedlem og et medlem valgt av kommunestyret for 3 år. Blant tilsynets oppgaver var bl.a. tilsetting av kirketjener, graver og andre "Betjente."

Lille-Elvedalen hadde sitt første konstituerende møte 2.1.1898 og bestod av sokneprest H.A.Eggen, Ole O.Kveberg og Ole Johnsen Sørhus.

Etter en mangeårig og tildels heftig debatt både i og utenfor kirken ble Lov om menighetsråd vedtatt 3.12.1920. I debatten i forkant stod mange interesser og grupoper mot hverandre: det vakte lekfolk som stod opposisjon til embetsstanden og ønsket mer kontroll over de kirkelige forhold; grundtvigianske prester som ikke ville ha menighetsråd i det hele tatt; ledelsen i Kirkedepartementet som til tider ønsket å trenere det hele - for å nevne noe. Noen ville ha meget strenge stemmerettsregler, andre ikke. Kommisjoner "kom og gikk."  Rundskrivet fra kirkedepartementet som fulgte utsendingen av lovvedtaket presiserte at den nye loven ikke siktet på en endring av forholdet mellom kirke og stat - ingen tvil om hva man der var bekymret for!

4.12.1921 ble Alvdal menighet orientert om loven og gjennomføringen av den, og det ble tillyst menighetsmøte. Soknepresten samrådde seg med medhjelperne og "noen kirkelig interesserte menn" for å forberede dette. Menighetsmøtet bestemte at soknerpådet skulle ha 6 medlemmer og 3 varamenn. Dette er seinere endret til 8 medlemmer og 5 varamenn. Det første soknerådet ble valgt 1.1.1922. Stemmetallet var 141 fordelt på hele 73 kandidater! Første formann ble sokneprest Jon Lunke.

I 1996 kom en ny kirkelov, med opprettelse av kirkelige fellesråd. I prestegjeld med flere sokneråd/menighetsråd består fellesrådet av representanter fra soknerådene. I Alvdal med bare ett prestegjeld/sok og ett sokneråd, blir fellesråd og sokneråd sammenfallende, selv om det må skilles mellom fellesrådssaker og soknerådssaker. Fellesrådet har forvaltningsansvaret for kirkebygg og kirkegård, budsjett, tilsettinger etc.