Ansatte i Alvdal menighet

Sokneprest: Kristine Berg, tlf. 41695754

Organist: Tore Reppe, tlf. 91633837, e-post: tore.reppe@gmail.com

Kirkeverge/daglig leder: Stein Roar Kvam, tlf 902 31 341

Kirketjener/kirkegårdsarbeider: Roald Haug tlf.  474 13 588

Trosopplærer Trond Gellein Løkken: e-post: trond@tynsetkirke.no, mobil: 97116679

 

 

Presteskifte

Sokneprest Kristine Berg har fått ny jobb i Tromsø og vil dermed forlate Alvdal. Soknepreststillingen er utlyst med søknadsfrist 09.mai d.å.

Klokkere

Mange kan tro at klokkeren er den som ringer med kirkeklokkene , men sånn er det ikke. Det var en gang at de gjorde det - i middelalderen. Opprinnelig var minstekravet at det skulle være en klokker i hvert sokn, mens det seinere hette at det skal være en klokker ved hver kirke, hvis ikke annet er/var bestemt av departementet.

Klokkertjenesten ble etterhvert utvidet til også å omfatte kirkesangerfunksjonen (= være forsanger ved gudstjenestene). På Alvdal kirkegård har vi en gravstøtte for klokker og kirkesanger Karl Aas som dermed får fram at denne generelle ordningen også ble praktisert i Alvdal. Seinere skulle klokkeren dessutenvære presten behjelpelig med undervisning i katekismen. klokkeren skulle helst foreta dette på søndagen, men på 1600-tallet mente flertallet av biskopene at det burde kunne skje også på andre ukedager. 

I 1635 innførte en forordning "lekmannsmesser" i annekskirkene som klokkerne skulle lede når annekskirkene lå så langt unna hovedkirken at det var vanskelig for presten å nå fram med regelmessige gudstjenester. Dette var neppe noe "problem" i Alvdal. Klokkeren skulle, der han ledet gudstjenesten, fra kirkens kor (ikke alter) lese evangelietekstene, deretter en forklaring av teksten fra en "postille" og deretter lede menigheten i bønn. Dessuten skulle klokkeren gjennomgå katekismen. Seinere ble klokkeren pålagt å føre gjenpart av kirkeboka, noe det ble slutt på i Alvdal i 1966 etter vedtak fra soknerådet. 

Klokkerfunksjonen er stadig lovpålagt, men i Alvdal har klokkerfunksjonen i mange år vært basert på en turnus av frivillige klokkere. Midlene som ellers hadde vært brukt påen fast (men liten) klokkerstilling er  lagt inn i stillingen som kirkeverge/daglig leder. Klokkerens funksjon ved gudstjenester er å være tekstleser lese kunngjøringer, ledse inngangsprosesjon m.m. 

Klokkerfunksjonen ved begravelser er å ha en stor del av ansvaret for ordning og opplesning av kranser/bårebuketter i samråd med forrettende prest, og eventuelt også takke for frammøte etc. 

 

 

 

 

Kirkegårdsarbeider/kirketjener

Opprinnelig ble funksjonene til dagens kirketjener utført av klokker og kirkeverge, mens arbeidet med å grave opp og kaste igjen grav ble utført av avdødes egne slektninger. En fast kirketjener/graver- eller kirkegårdsarbeiderstilling er derfor av relativt ny dato. I Alvdal ble det opprettet 100% stilling i 1980 med Embret Granrud som den første som hadde full stilling.

Tidligere fikk man betalt for den enkelte grav. I 1898 "antages" Peder Haldorsen Steien og Martin Nilsen som kirketjener og graver i Alvdal, og før 1898 hadde kirketjeneren også hatt som oppgave å varme opp kommunehuset og holde det i ordentlig stand. Det ble det slutt på i 1898. Steien og Nilsen sa opp samme år som de ble tilsatt fordi lønnen var for lav, men Steien søkte på nytt og fikk en lønnsøkning. Samtidig ble det vedtatt instruks for kirketjeneren der det bl.a. heter at kirken må vaskes rundt minst 2 ganger årlig!  I mange år hadde kirketjenerstillingen omfattet kapping av ved til oppvarming av kirken, men i 1929 ble dette satt bort til "en arbeidslaus som treng det best." 

Følgende har vært kirketjener/graver etter opprettelse av 100% stilling i 1980: Embret Granrud; Magne P. Nerli og Roald Haug som stadig er det.

Nåværende kirketjener/kirkegårdsarbeider tjener iallfall noe mer enn forgjengerne Steien og Nilsen fikk i 1898. da fikk de betalt for graving og gjenkasting av grav og ringing ved begravelser kr. 4.50 pr. grav i perioden 15.11-15.6 og kr. 3.50 pr. grav i perioden 15.6-15.9 (11).